ผลงานของเรา

ตัวอย่างผลงาน

Web site

เราให้บริการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์สำเร็จรูป เป็นดีไซน์ Responsiveweb design เป็นต้น

Web site

ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Web site

หน่วยระบาดวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Web site

Healthsci program

Faculty of Medicine, Prince of Songkla University

ตัวอย่างผลงาน

Web-application

เราให้บริการพัฒนาและออกแบบระบบ/โปรแกรมประยุกต์เว็บ เพื่อรองรับการทำงานต่าง ๆ

Web-based

Neonatal Infection Survival Analysis

Faculty of Medicine, Prince of Songkla University

Web-based

ระบบนัดเพื่อขอรับคำปรึกษางานวิจัย

Epidemiology Unit, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University

Web-based

ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ

Sustainable Alternative Development Association :: ThaiHealth Foudation

ตัวอย่างผลงาน

Mobile Application

เราให้บริการพัฒนา Mobile application ทั้งระบบ Android และ iOS

Mobile Application

แอพพลิเคชันติดตามการรับประทานยา

แอพพลิเคชั่นเพื่อการวิจัยและติดตามการรับประทานยาของผู้ป่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล

Mobile Application

แอพพลิเคชันแรงงานนอกระบบ

แอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่และอาสาแรงงานสามารถเก็บข้อมูลได้ากโทรศัพท์มือถือ รวมถึงความสามารถในการพินิจฉัยปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของแรงงานนั้นๆ เพื่อให้เจ้าหนาที่สามารถให้คำแนะนำด้านสุขภาพเบื้องต้นได้

Mobile Application

แอพพลิเคชันติดตามการปฏิบัติงาน

แอพพลิเคชั่นที่ช่วยผู้บริการโครงการ งาน สามารถติดตามการทำงานลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ได้

ตัวอย่างผลงานอื่น ๆ

เช่น การวิจัยและพัฒนา การให้คำปรึกษา เป็นต้น

Web-application

ฐานข้อมูลการคลอดและสุขภาพแม่และทารกแรกเกิดประเทศแอฟริกาใต้

เราเป็นส่วนหนึ่งของผู้ร่วมพัฒนานำร่องระบบต้นแบบการเก็บข้อมูลการคลอดและสุขภาพแม่และทารกแรกเกิดในประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2562

Web-application

ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเพื่อการลดภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด

Improving Health System response through Epidemiological Surveillance in improving Maternal and Newborn Health and Survival: Field Testing in Thailand in 2013

Application

3D Covalent Bonding Molecular Structure Stimulating Program

A Simple 3D Covalent Bonding Molecular Structure Stimulating Program Using the VSEPR Theory to Simulate a simple 3d visulization on windows platform.